Aktuality

27.8.2015
Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských témat. Na rozdíl od mnoha problematik, které jsou předmětem diskuzí téměř výhradně v užších akademických nebo politických kruzích, je narůstající počet imigrantů přicházejících do evropských zemí tématem diskutovaným napříč celou společností. Tato diskuse obsahuje řadu protichůdných stanovisek a rozděluje obyvatele jednotlivých evropských států, jakož i evropské země navzájem.
20.7.2015
Korupce je chápána jako jedna z nejvážnějších hrozeb pro společnost a pro řádnou veřejnou správu. Korupce snižuje kvalitu veřejného sektoru v mnoha oblastech, a může dokonce vyvolat občanské nepokoje (Brown, Touchton, & Whitford, 2011; Pellegata, 2012), dále narušuje formální systém pravidel a správy (Scott, 1972) a jde ruku v ruce se ztrátou rovného přístupu k veřejné moci a postavení, což vede ke ztrátě důvěry veřejnosti v politický systém (Karklins, 2005).
16.7.2015
Zabýváme-li se otázkou spokojenosti občanů s demokracií, měli bychom se nejprve ptát, co si pod tímto pojmem představují. Evropa prošla ve 20. století řadou zásadních hodnotových změn, každá země má rozdílnou historickou zkušenost, která se bezpochyby promítá do utváření prodemokratických postojů. Sociální vědci se přou o to, zda existence demokratických institucí je zdrojem prodemokratických postojů občanů, či zda mohou prodemokratické hodnoty ve společnosti existovat i v nedemokratickém režimu a jsou tedy katalyzátorem demokratizačních změn.
16.7.2015
Pocit bezpečí je na mezinárodní úrovni dlouhodobě sledován a vyhodnocován v souvislosti s prevencí a bojem proti kriminalitě. V České republice je mu věnována pozornost od 90. let minulého století, protože po změně politického režimu v roce 1989 byl zaznamenán prudký nárůst oficiálně registrované kriminality.
27.11.2014
V termínu 24. listopadu 2014 až 8. února 2015 proběhlo v České republice výzkumné šetření ESS Round 7. Výzkum provedl Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a MEDIAN, s.r.o. Dotazováni byli respondenti ve věku od 15 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostní metodou. ESS Round 7 se kromě opakujících se témat z minulých vln zaměřuje na témata Postoje k imigrantům a jejich předkům a Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty.
23.10.2014
Některé z článků v českých médiích, které vyšly v roce 2014, a které citují výsledky výzkumu ESS, si lze přečíst pod následujícími odkazy:   Bajerová, M. Kvůli pořadům stanice MTV ubylo "náctiletých" matek. Týden, 15. ledna 2014 (http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/deti/kvuli-poradum-stanice-mtv-ubylo-...)
23.10.2014
Klára Vlachová společně s kolektivem autorek a autorů vydala knižní publikaci, shrnující poznatky, které o lidech v České republice získala šetření ESS během let 2002 až 2012. Kniha nese název Česká republika 2002–2012: hodnoty, postoje, chování. Sociální report projektu European Social Survey, odkaz na její popis naleznete zde.
20.8.2014
České webové stránky projektu ESS přešly z jiného formátu a designu na novou úpravu, která nám umožňuje lépe aktualizovat informace a informovat o aktuálním dění v projektu ESS. 
4.12.2013
V průběhu ledna a února 2013 probíhalo v České republice výzkumné šetření ESS Round 6. Výzkum prováděl Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a MEDIAN, s.r.o. Dotázáno bylo 2023 respondentů ve věku od 15 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostní metodou.

Stránky