Proběhl sběr dat k výzkumu ESS Round 7

V termínu 24. listopadu 2014 až 8. února 2015 proběhlo v České republice výzkumné šetření ESS Round 7. Výzkum provedl Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a MEDIAN, s.r.o. Dotazováni byli respondenti ve věku od 15 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostní metodou.

ESS Round 7 se kromě opakujících se témat z minulých vln zaměřuje na témata Postoje k imigrantům a jejich předkům a Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty.

Výzkum je tradičně prováděn až ve 30 zemích Evropy.
Anonymizovaná data z tohoto výzkumu, stejně jako data z předchozích vln, jsou dostupná on-line v datovém archivu Norwegian Social Science Data Services (NSD). 
 

Sdílet