Aktuality

3.11.2016
Konsorcium ESS ERIC nabízí vědcům z oboru sociálních věd a příbuzných disciplín možnost financování workshopů a sympozií využívajících data ESS. Přihlášky je nutné podat do pondělí 21.listopadu 2016. Akce financované z podpory je třeba realizovat do 31.března 2018. Bližší informace naleznete zde.
10.10.2016
Od 17. října do 30. prosince 2016 probíhá v České republice sběr dat ESS Round 8. Šetření se týká postojů veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické bezpečnosti a energetickým preferencím a postojů k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě. Sběr dat provádí agentura ppm factum research. Respondenti jsou vybírání náhodnou metodou a dotazování bude trvat zhruba 60 minut. Výzkum probíhá celkem ve 20 evropských zemích.
28.1.2016
Každý demokratický stát má ambice řídit svou imigraci, tedy si vybírat ty migranty, které chce a potřebuje. Nicméně zde se dostává do názorového konfliktu, protože na jedné straně je zde požadavek veřejnosti na přísnější kontrolu a cílený výběr a na druhé straně požadavek nevládních organizací a intelektuálů na veřejné uznání toto, že migraci řídit v podstatě nelze či velmi omezeně.
14.12.2015
Příliv imigrantů do států Evropské unie zůstává nadále velmi diskutovaným tématem. Výzkumy zabývající se postojem k imigraci (např. Markaki, Longhi, 2013) ukazují, jak se liší postoje k imigrantům v závislosti na podílu imigrantů v daném regionu. Autorky uvádí, že s vyšším podílem imigrantů v regionu se zvyšuje podíl anti-imigračních postojů, nicméně platí to hlavně v případě imigrantů ze států mimo Evropskou unii. Rozdíly v postojích mezi státy Unie také nejsou dány jen ekonomickou situací, ale také podmínkami pro život imigrantů v daném státě.
27.8.2015
Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských témat. Na rozdíl od mnoha problematik, které jsou předmětem diskuzí téměř výhradně v užších akademických nebo politických kruzích, je narůstající počet imigrantů přicházejících do evropských zemí tématem diskutovaným napříč celou společností. Tato diskuse obsahuje řadu protichůdných stanovisek a rozděluje obyvatele jednotlivých evropských států, jakož i evropské země navzájem.
20.7.2015
Korupce je chápána jako jedna z nejvážnějších hrozeb pro společnost a pro řádnou veřejnou správu. Korupce snižuje kvalitu veřejného sektoru v mnoha oblastech, a může dokonce vyvolat občanské nepokoje (Brown, Touchton, & Whitford, 2011; Pellegata, 2012), dále narušuje formální systém pravidel a správy (Scott, 1972) a jde ruku v ruce se ztrátou rovného přístupu k veřejné moci a postavení, což vede ke ztrátě důvěry veřejnosti v politický systém (Karklins, 2005).
16.7.2015
Zabýváme-li se otázkou spokojenosti občanů s demokracií, měli bychom se nejprve ptát, co si pod tímto pojmem představují. Evropa prošla ve 20. století řadou zásadních hodnotových změn, každá země má rozdílnou historickou zkušenost, která se bezpochyby promítá do utváření prodemokratických postojů. Sociální vědci se přou o to, zda existence demokratických institucí je zdrojem prodemokratických postojů občanů, či zda mohou prodemokratické hodnoty ve společnosti existovat i v nedemokratickém režimu a jsou tedy katalyzátorem demokratizačních změn.
16.7.2015
Pocit bezpečí je na mezinárodní úrovni dlouhodobě sledován a vyhodnocován v souvislosti s prevencí a bojem proti kriminalitě. V České republice je mu věnována pozornost od 90. let minulého století, protože po změně politického režimu v roce 1989 byl zaznamenán prudký nárůst oficiálně registrované kriminality.
27.11.2014
V termínu 24. listopadu 2014 až 8. února 2015 proběhlo v České republice výzkumné šetření ESS Round 7. Výzkum provedl Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a MEDIAN, s.r.o. Dotazováni byli respondenti ve věku od 15 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostní metodou. ESS Round 7 se kromě opakujících se témat z minulých vln zaměřuje na témata Postoje k imigrantům a jejich předkům a Sociální nerovnosti ve zdraví a jejich determinanty.
23.10.2014
Některé z článků v českých médiích, které vyšly v roce 2014, a které citují výsledky výzkumu ESS, si lze přečíst pod následujícími odkazy:   Bajerová, M. Kvůli pořadům stanice MTV ubylo "náctiletých" matek. Týden, 15. ledna 2014 (http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/deti/kvuli-poradum-stanice-mtv-ubylo-...)

Stránky